EŞLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINA ÖZEN VE İLGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Eyl 9

  YARGITAY KARARI             Evlilik birliği taraflara birçok hukuki sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklardan bir kısmı çocuklara ilişkin sorumluluklardır. Evlilik birliğinde eşler yalnızca müşterek çocuklara karşı değil, diğer eşin başka anne ya da babadan olan çocuklarına karşı da sorumludur. Türk Medeni Kanunu’n 338. Maddesi’nde: “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.” hükmü yer almaktadır.   Yukarıda belirtilen hüküm göz önüne alındığında eşlerin ergin olmayan üvey çocukları hakkında da sorumlulukları bulunduğu görülmektedir. Üvey çocuğuna karşı olumsuz davranışlar gösteren ya da velayet hakkı sahibi eşine üvey çocuğun bakımı hususunda yardımcı olmayan eş yasal yükümlülüklerine aykırı davranmış sayılır ve kusurludur. Üvey çocuklara karşı olumsuz davranışlarda bulunan eş, yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle kusurlu bulunacaktır.   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/3628 E. 2004/4542 K. 08.04.2004 tarihli kararı: “ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesi isabetsizdir. (4721 S. K. m. 174/1, 175, 338/1) Dava: Taraflar arasındaki davanın muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir. 2-Türk Medeni Kanunu’nun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen davalı kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat (TMK. m. 174/1) ve yoksulluk nafakası (TMK. 175) verilmesi doğru bulunmamıştır. Sonuç: Temyiz olunan kararın 2. bentte gösterilen sebeple maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin 1. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.04.2004 gününde oy birliği ile karar verildi.”

Read more

Süresiz Nafakaya Meclis Dur Diyor!

Oca 20

  Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) Anayasa Mahkemesine başvurarak Türk Medeni Kanunu’ nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasında yer alan “süresiz” ibaresinin Anayasa’nı 2. (Cumhuriyetin nitelikleri), 10. (Kanun önünde eşitlik), 41. (ailenin korunması) maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile kaldırılması için Anayasa mahkemesine başvurmuş ancak Anayasa Mahkemesi 2011/136 E. 2012/72 K. 17.05.2012 tarihi ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.   Her ne kadar yoksulluk nafakası için kusurlu olması şartı aranmaması ve kadın erkek ayrımı yapılmamasına rağmen toplumumuzda büyük oranda kadın eşe yoksulluk nafakası bağlanmaktadır.   Eşe bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılması için; yeniden evlenme veya vefat halinde kendiliğinden ortadan kalkmakta,evlenme olmaksızın fiilin evliymiş gibi yaşamak, yoksulluğun ortadan kalkması veya haysiyetsiz yaşam sürme halinde ise mahkeme kararı ile ortadan kalkmaktadır.   Anayasa mahkemesinin ret kararına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu süresiz nafakanın kaldırılması için çalışmalar başlatmıştır. Nafakanın sınırsız olması pek çok sorun getirmektedir.   Peki Nedir Bu Sorunlar? Yoksulluk nafakasının süresiz olması halinde evlilik birliği amacında saparak evliliğin bir çıkar sağlamak amacıyla yapılmasını nafaka borçlusunun bir sosyal güvenlik kurumu gibi görülmesini gündeme getirebilir. Nafaka alacaklısı, çalışmak ve kendi geçimini kendisi sağlamak yerine sadece nafaka ile geçimini sağlamaya çalışabilir. Bu durum ise hem nafaka alacaklısını tembelliğe sevk edebilir hemde toplumsal iş kaybına sebebiyet yaratabilir. Nafaka alacaklısı, sigortasız çalışmayı seçerek maddi kazanç sağlasa dahi yoksulluk nafakası almaya devam edebilir. Nafaka alacaklısı, resmi evlilik yapmadan evliymiş gibi yaşamayı seçebilir. Nafaka alacaklısının mal kaçırma girişimleri olabilir.   Bu gibi durumlara sık sık karşılaşılması nedeniyle nafaka borçlusu bu durumların birinin yada birkaçının varlığı ile ilgili olarak şüphelerinin bulunması halinde bunları ortaya çıkartmak amacıyla boşandığı eşinin özel hayatına sürekli olarak müdahale etmeye devam edebilir. Sürekli boşandığı eşini kontrol etmek zorundalığı hissedebilir. Böyle bir durumda taraflar boşanmalarını hiçbir zaman tam anlamıyla yaşayamayacak olup sürekli eski evlilikleri ile ilgili sorunlar yaşamaya devam edeceklerdir.   Bu sebeple Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da yapılan tespitler neticesinde Türk Medeni Kanunu’ nun 175. Maddesinde yer alan “ süresiz” ibaresinin belirli şartlar ve koşullar ile sınırlandırılması için Meclis çalışmaları devam etmektedir.

Read more

Sigortalı Çalışmak Nafaka Almaya Engel Midir?

Oca 20

Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine  göre boşanma ile mali güçlüğe düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak kaydıyla,  diğer taraftan mali gücü oranında nafaka isteyebilecektir.   Türk Medeni Yasası, ancak boşanma ile mali güçlüğe düşecek tarafın yoksulluk nafakası isteyebileceğini düzenlemektedir. Boşanma ile yoksulluğa düşmekten, genel anlamıyla;  yemek, giyinme, ulaşım, sağlık, kültür gibi maddi varlığını için zorunlu görülen harcamaları karşılayamayacak  duruma gelmek anlaşılmalıdır.   Sigortalı çalıştığı halde, boşanma davası sırasında, yoksulluk nafakası talebinde bulunan yahut, halihazırda nafaka almaya devam ederken sigortalı çalışmaya başlayan kişiler, çalışmalarının nafakaya ilişkin durumlarını nasıl etkileyeceğini merak etmektedirler.   Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2015/9825  E. 2015/13574 sayılı kararı bu tartışmaya ışık tutacak niteliktedir. Yargıtay’ın anılan kararında, asgari ücretle çalışan davalı için; çalışıyor olması sebebiyle nafakanın kaldırılması talebi değerlendirilmiştir. Kararda günümüz ekonomik koşullarında nafaka ile geçinmek mümkün olmayacağından davalının çalışmasının olağan olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kararda asgari ücretin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağına da değinilmektedir.   Yargıtay’ın anılan kararı göz önünde bulundurulduğunda; çalışmanın tek başına nafaka almaya engel olmayacağı açıktır. Ancak çalışma olgusu, kişinin mali gücünde değişiklik yaratacağından, nafakanın daha az miktarda takdir edilmesinde yahut devam eden nafakanın indirilmesinde dikkate alınabilir. Yoksulluk nafakasının ne zaman sona ereceği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Read more

Erkeğe Yoksulluk Nafakası Ödenir Mi?

Oca 20

  Yoksulluk nafakası TMK’nun  175. Maddesinde düzenlenmiştir. TMK’nuun 175. Maddesine göre: “ Boşanmayla yoksulluğa düşecek taraf; kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.”   Yoksulluk nafakası, anlaşmalı boşanmalarda tarafların müşterek iradesine göre belirlenirken, çekişmeli boşanmalarda belli kriterler dikkate alınarak mahkemece takdir edilmektedir.   Genellikle kadınlar tarafından alındığı bilinen yoksulluk nafakasının boşanma ile mali güçlüğe düşen erkeklerce de talep edilebilecek midir?   Öncelikle yasanın bu konuda herhangi bir ayrım yapmadığını, “boşanma yoksulluğa düşecek taraf” demekle yetindiğini belirtmek gerekir. TMK yoksulluk nafakasının ödeneceği eşin kadın ya da erkek olmasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Yasa, nafaka alacak eşin boşanma ile mali güçlüğe düşecek olması ve kusurunun daha az olmasını yeterli görmektedir.   Erkeğe nafaka ödenmesine ilişkin Yargıtay içtihatları da yasayla uyum içindedir. Öyle ki Yargıtay  20.09.2016 tarihli kararında, erkeğe 250 TL ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını, nafaka miktarını az bularak bozmuş, artırılmasına hükmetmiştir.   Yargıtay’ın anılan kararında boşanan kadının aylık 9.000 TL geliri bulunmaktayken, boşanan erkek işsizdir ve mali bakımından güç durumdadır. Yargıtay somut durumu değerlendirerek aylık 250 TL nafakanın az olduğuna hükmetmiştir. Erkeğe nafaka ödenmesi ile ilgili yeni yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Read more

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Oca 16

  Boşanmanın, evliliğin sona ermesi dışında bir çok hukuki sonucu bulunmaktadır. Yoksulluk nafakası bu sonuçlar içerisinde en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Yoksulluk nafakası nedir? Kimler nafaka alabilir? Ne zaman sona erebilir? Gibi sorular sık sık hukukçuların karşısına gelmektedir.   Yoksulluk Nafakası Nedir? Boşanma ile mali güçlüğe düşen, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla diğer taraftan nafaka isteyebilmektedir. Boşanmanın kesinleşmesiyle, boşanan eşe ödenmeye başlayan bu nafaka türü, TMK’nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasını oluşturmaktadır.   Yoksulluk Nafakası Kime Ödenir? Türk Medeni Kanunu; yoksulluk nafakası alan tarafın mutlaka boşanma ile yoksulluğa düşecek olmasını aramaktadır. Nafaka alacak tarafın, yoksulluğa düşecek olması yeterli olup; mutlaka hiçbir geliri olmaması aranmaz. Hakim tarafların evlenmeden önceki sosyo-ekonomik durumlarını, evlendikten sonraki ekonomik koşullarını, gelir ve giderlerini göz önünde bulundurarak takdir eder. Erkeklere yoksulluk nafakası ödenmesi ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.   Yoksullluk Nafakası Ne Zaman Ödenmeye Başlar? Yoksulluk nafakası, boşanma sırasında hükmedilen tedbir nafakasından farklı olarak boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ödenir. Boşanma hususunda mahkemenin verdiği karar, taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün geçmesiyle birlikte kesinleşir.Mahkeme kararının kesinleşmesi için, kararın tebliğinden itibaren geçecek 15 günlük sürede kararın kesinleşmesini önleyecek hukuki yollara (istinaf) başvurulmamış olmalıdır. Sigortalı çalışanlar için yoksulluk nafakası ile ilgili makalemizi buradan okuyabilirsiniz. Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer? İrat şeklinde ödenen maddi tazminat ve nafakanın ne zaman sona ereceği TMK’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma ile yoksulluğa düşen eşin, yoksulluğu sona ererse, boşanma ile karar verilen yoksulluk nafakası da kalkar. Yoksulluk nafakası alan eş, nafaka alırken yeniden evlenir ya da başka bir kişiyle evlilik hayatı sürerse yoksulluk nafakası sona erer. Yoksulluk nafakası alan eş ya da nafaka ödeyen eş hayatını kaybederse, yoksulluk nafakası ortadan kalkar. Yoksulluk nafakası alan eşin haysiyetsiz hayat sürmesi halinde de; yoksulluk nafakası sona erer.  

Read more