TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Eyl 26

    Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre Türk Vatandaşlığı kazanmış kişilerin eş ve çocuklarının durumu ve Türk Vatandaşlığının kazanılmasının sonuçları aşağıda belirtmiştir: Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makamlarca verilen karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması eşin vatandaşlığına herhangi bir etkide bulunmaz. Ana ve baba Türk Vatandaşlığını birlikte kazanmış ise; ana ve babanın çocukları, ana ve babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır. Velayeti kazanan ana, baba veya çocuğun Türk Vatandaşlığını kazandığı tarihte, velayeti kendisinde bulunan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde, çocuk ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır. Evlilik birliği içinde bulunan, ana ya da babadan birinin Türk Vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eş muvafakat ediyor ise, çocuk ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır. Yabancı eşin muvafakat vermemesi halinde, ana veya babanın mutat meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır. Ana ya da babadan biri ölmüşse de çocuk, Türk Vatandaşı olan ana ya da babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığı kazanır. Ana Türk Vatandaşı ve çocuk evlilik birliği olmaksızın doğmuş ise, çocuk Türk Vatandaşlığı kazanır.  

Read more

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI

Ağu 27

  Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile düzenlenmiştir. Türk Vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanılması vatandaşlık kazanma yöntemlerinden yalnızca bir tanesidir. Evlilik yoluyla Türk Vatandaşı olmanın şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar: Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin en az üç yıldan beri bir Türk Vatandaşı ile evli olması ve evliliğin sürüyor olması, Eşlerin bir aile birliği içinde yaşamlarını sürdürmeleri (başvuru tarihinden sonra vefat etme halinde bu şart aranmaz.) Vatandaş olmayan eşin evlilik birliğine aykırı davranışlardan kaçınması, Vatandaş olmayan eşin kamu düzenini tehdit eder bir durumunun bulunmamasıdır. Yukarıda sayılan şartları taşıyan taraflar, ikamet ettikleri yer valiliğine gerekli evraklarla başvurmak suretiyle, yabancı olan eş için vatandaşlık talebinde bulunabilirler. TÜRK VATANDAŞLIĞI’NIN EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER * Türk eşin nüfus cüzdanı fotokopisi * Pasaport ya da pasaport benzeri belgenin Türkçe tercümeli, noter onaylı nüshası * Yabancı eşin doğum belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı nüshası * Evlilik cüzdanı fotokopisi * Yerleşim yeri Türkiye ise en son alınan ikamet izni * Eşlerin aile birliği içerisinde yaşadığını gösterir belge (kira sözleşmesi gibi.) * Son altı ay içinde çekilmiş beyaz fonlu biyometrik fotoğraf * Vatandaşlık talebinde bulunan eş hakkında, herhangi bir suç nedeniyle kesinleşmiş bir mahkeme kararı var ise, kararın noter onaylı örneği * Vatandaşlık başvuru hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir belge * Vatandaşlık başvuru formu * Türk vatandaşa ait nüfus kayıt örneği Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuruda belirtilen şartları taşıdığı görülen yabancı eş adına yukarıda belirtilmiş belgelerden oluşan bir dosya düzenlenir ve yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir. Soruşturması tamamlanan yabancı eşin dosyası İl Müdürlüğüne iade edilir. Dosya gerekli inceleme yapılmak üzere komisyona gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik olup olmadığı, vatandaşlık kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığı araştırılır, ulaşılan sonuca göre karar verilir. VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNİN SONUÇLANMA SÜRESİ Vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanması, gerekli belgelerin eksiksiz temini, ilgi makamlara usule uygun ibrazı ve işlemlerin takibi ile doğrudan ilgilidir. Zorunlu olmamakla birlikte bir avukattan yardım alınması sonucun güvenilirliğine ve işlemlerin hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Read more