Çocuğu Fuhuşa Teşvik Etme Suçu

Şub 1

  Ceza hukuku anlamında fuhuş ; bir kimsenin para karşılığında başka bir kimse ile cinsel ilişki yaşamasıdır. TCK’nun “ Tanımlar” başlıklı 6. Maddesinde: “Ceza kanunlarının uygulanmasında, çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmamış kişi, anlaşılır “denmektedir.   Fuhuş eyleminden bahsedebilmek için cinsel ilişkinin mutlaka para karşılığı gerçekleşmesi gerekmektedir. İlişkinin evli ya da bekar kişiler arasında, toplumsal normlara uygun ya da aykırı biçimde gerçekleşmesi ceza hukukunu ilgilendirmez. Ancak; kanun koyucu cinsel ilişkinin para karşılığı yaşanmasının, toplumsal ahlakı tehdit ettiği düşüncesinden hareketle fuhuşa ilişkin özel yaptırımlar getirmiştir.   Fuhuş suçuna ilişkin bir başka önemli nokta; fuhuşun yapan kişi bakımından suç olmamasıdır. Fuhuşa teşvik edilen çocuk ya da yetişkin için herhangi bir suç ve yaptırım düzenlenmemiştir. Kanun koyucu fuhuşu yapan kişiyi değil, fuhuşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden, fuhuş için yer temin eden kişiyi cezalandırmayı uygun bulmuştur.   TCK’nun 227. maddesi’nde yetişkinlere karşı gerçekleştirilen fuhuş suçu ile birlikte, çocuğu fuhuşa teşvik etme suçu da düzenlenmiş, yaptırımı belirlenmiştir. TCK 227. Md: “Çocuğu fuhuşa teşvik eden bunun yolunu kolaylaştıran ,bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhuşuna aracılık eden kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Denmektedir.   Yetişkinlere karşı gerçekleştirilen fuhuşa teşvik suçu ile çocukların fuhuşa teşvik edilmesi arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, aynı maddede düzenlenen bu eylemlerin bazı ortak özellikleri de bulunmaktadır. (yetişkinleri fuhuşa teşvik etme için sitemizde yer alan makalemizi okuyabilirsiniz.)   Bu özellikleri aşağıda sizler için derledik: Fuhuş yapan çocuğun kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhuşa teşvik sayılacaktır. Cebir veya tehdit kullanılarak, hile ile çaresizliğinden yararlanılarak, bir çocuğu fuhuşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Mağdurun çaresiz durumunun farklı sebepleri olabilir; ancak fail mağduru bu çaresiz durumdan fuhuş dışında bir yolla kurtulamayacağına ikna etmelidir. Suçun, eş, üstsoy, kayın, üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Fuhuşa sürüklenen çocuk yasa gereği tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulacaktır. Tüzel kişilerin suç teşkil eden eylemleri, karşısında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir. Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları para cezasına çevrilmez. Fuhuş suçu şikayete tabi değildir. Bir şikayet süresi bulunmadığı gibi, şikayetten vazgeçme de davanın düşmesi sonucunu doğurmaz. Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.   Çocuğu fuhuşa teşvik etme bakımından yapılan hazırlık hareketleri de, tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.  TCK 227/1:” Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. “ Hazırlık hareketlerinden henüz eylemin gerçekleştirilmesine elverişli icra hareketlerine dahi başlanmadığı, yalnızca eylemi hazırlayan bir takım hareketlerin yapıldığı anlaşılır. Ceza hukukunda genel kural hazırlık hareketlerinin cezalandırılmaması, teşebbüs halinde ise, cezada indirim yapılması iken çocuğun fuhuşa teşvik edilmesi genel kuraldan ayrılarak düzenlenmiş ve hazırlık hareketlerinin dahi tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağı belirtilmiştir. Çocuğa şiddet ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Read more

Fuhuş Suçu Nedir?

Şub 1

  Fuhuş; bir kimsenin para karşılığında başka bir kimse ile cinsel ilişki yaşamasıdır. Fuhuş suçu TCK’nun 227. Maddesinde “Genel Ahlaka Karşı Suçlar “ bölümünde düzenlenmiştir.   Fuhuş suçu ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki; fuhuşun tanımından ileri gelmektedir. Fuhuş eyleminden bahsedebilmek için cinsel ilişkinin mutlaka para karşılığı gerçekleşmesi gerekmektedir. İlişkinin evli ya da bekar kişiler arasında, toplumsal normlara uygun ya da aykırı biçimde gerçekleşmesi ceza hukukunu ilgilendirmemektedir. Ancak; kanun koyucu cinsel ilişkinin para karşılığı yaşanmasının, toplumsal ahlakı tehdit ettiği düşüncesinden hareketle fuhuşa ilişkin özel yaptırımlar getirmiştir.   Fuhuş suçuna ilişkin ikinci önemli nokta; fuhuşun yapan kişi bakımından suç olmamasıdır. Kanun koyucu fuhuşu yapan kişiyi değil, fuhuşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden, fuhuş için yer temin eden kişiyi cezalandırmayı uygun bulmuştur.   TCK 227. Md.de, bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran veya fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede çocuğu fuhuşa teşvik etme ve yetişkinler için suçu ağırlaştıran nedenler belirlenmiştir.   (çocuğu fuhuşa teşvik etme için sitemizde yer alan makalemizi okuyabilirsiniz. ) Fuhuş yapan kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhuşa teşvik sayılacaktır. Cebir veya tehdit kullanılarak, hile ile çaresizliğinden yararlanılarak, bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Mağdurun çaresiz durumunun farklı sebepleri olabilir; ancak fail mağduru bu çaresiz durumdan fuhuş dışında bir yolla kurtulamayacağına ikna etmelidir. Suçun, eş, üstsoy, kayın, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Fuhuşa sürüklenen kişi yasa gereği tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulacaktır. Tüzel kişilerin suç teşkil eden eylemleri, karşısında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir. Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları para cezasına çevrilmez. Fuhuş suçunun temel şekli bakımından, şartları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilebilir. Fuhuş suçu şikayete tabi değildir. Bir şikayet süresi bulunmadığı gibi, şikayetten vazgeçme de davanın düşmesi sonucunu doğurmaz. Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. (Fuhuş suçu hakkındaki Yargıtay kararları için sitemizde yer alan yazımızı okuyabilirsiniz.)

Read more